Targi szansą na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy

Na even­tach bran­żo­wych regu­lar­nie poja­wia­ją się fir­my z ugrun­to­wa­ną pozy­cją na ryn­ku, a tak­że mło­de, dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce się przed­się­bior­stwa. Wydarzenia te sta­no­wią bowiem nie­zwy­kle waż­ny ele­ment stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych mają­cych na celu zarów­no utrzy­ma­nie roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki, jak i efek­tyw­ną eks­pan­sję na ryn­ki zagra­nicz­ne. W jaki spo­sób tar­gi kra­jo­we bądź mię­dzy­na­ro­do­we, na przy­kład w Monachium, Frankfurcie czy Dusseldorfie, przy­czy­nia­ją się do wzmoc­nie­nia pozy­cji w bran­ży? Co dokład­nie wią­że się z udzia­łem w tych even­tach?

Wykorzystanie rozgłosu targów do promocji biznesu

Zwykle tar­gi to duże i powszech­nie rekla­mo­wa­ne w mediach wyda­rze­nia. Z tego powo­du już samo zamiesz­cze­nie logo danej fir­my na pla­ka­cie czy stro­nie inter­ne­to­wej ich orga­ni­za­to­rów spra­wia, że mar­ka zysku­je na roz­po­zna­wal­no­ści. Podczas even­tu z kolei na sto­iskach wysta­wien­ni­czych pre­zen­to­wa­ne są pro­duk­ty lub usłu­gi klien­tom indy­wi­du­al­nym oraz biz­ne­so­wym. Jest to szan­sa dla firm, któ­re pra­gną pro­mo­wać swo­ją dzia­łal­ność jako aktyw­ne, sta­le roz­wi­ja­ją­ce się przed­się­bior­stwo, a tak­że pod­mio­tów budu­ją­cych wize­ru­nek pro­fe­sjo­nal­ne­go, god­ne­go zaufa­nia part­ne­ra.

Zapoznanie się z ofertami konkurentów i ocena własnej pozycji rynkowej

Uczestnictwo w tar­gach pozwa­la też na pozna­nie pro­fi­li kon­ku­ren­cyj­nych firm, a tak­że doko­na­nie rze­tel­nej oce­ny wła­snej pozy­cji ryn­ko­wej. To umoż­li­wia nato­miast wycią­gnię­cie wnio­sków na temat moc­nych oraz sła­bych stron przed­się­bior­stwa, jak rów­nież zna­le­zie­nie moty­wa­cji i inspi­ra­cji do roz­wo­ju, ale tak­że wpro­wa­dza­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań do ofer­ty.

Co wię­cej, tar­gi to świet­ne miej­sce do omó­wie­nia wyzwań, a tak­że pro­ble­mów bran­żo­wych z poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi, dostaw­ca­mi czy kon­tra­hen­ta­mi. Stwarzają one bowiem prze­strzeń do wymia­ny doświad­czeń oraz zna­le­zie­nia roz­wią­zań, któ­re mogą uspraw­nić funk­cjo­no­wa­nie fir­my, jak rów­nież przy­go­to­wać ją do eks­pan­sji. Lepsze pozna­nie spe­cy­fi­ki danej bran­ży, tren­dów panu­ją­cych w innych kra­jach oraz kon­ku­ren­cji pozwa­la bowiem na opra­co­wa­nie sku­tecz­nej stra­te­gii wej­ścia na nowy rynek.

Spotkanie z kluczowymi graczami w branży i nawiązywanie wartościowych relacji biznesowych

Otwieranie fir­my na nowe ryn­ki to zło­żo­ny pro­ces, któ­re­mu zde­cy­do­wa­nie słu­ży udział w tar­gach bran­żo­wych. Posiadanie inte­re­su­ją­ce­go, przy­cią­ga­ją­ce­go wzrok sto­iska wysta­wo­we­go pozy­tyw­nie wpły­wa na obraz przed­się­bior­stwa, spra­wia­jąc, że sta­je się wia­ry­god­ne i rze­tel­ne w oczach innych. Poza tym na tego typu wyda­rze­niach moż­na spo­tkać przed­sta­wi­cie­li firm z róż­nych kra­jów. Stwarza to zna­ko­mi­tą oka­zję do pozy­ska­nia nowych kon­trak­tów, nawią­za­nia rela­cji z zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, a tym samym roz­wi­nię­cie eks­por­tu poprzez posia­da­nie mię­dzy­na­ro­do­wych kon­tak­tów.
Niezbędnym ele­men­tem uczest­nic­twa w tar­gach jest jed­nak posia­da­nie sto­iska wysta­wien­ni­cze­go. Jeśli zatem wybie­rasz się na wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne w Krakowie, Warszawie, Frankfurcie, Dusseldorfie bądź Monachium – powierz nam przy­go­to­wa­nie funk­cjo­nal­nej i efek­tow­nej zabu­do­wy sto­iska już dziś! Zainteresowanych zapra­sza­my do kon­tak­tu z KappExpo.

Artur Usarek, ekspert branży wystawienniczej

Artur Usarek, spe­cja­li­sta bran­ży wysta­wien­ni­czej z 22 let­nim doświad­cze­niem. Koordynator setek pro­jek­tów i reali­za­cji sto­isk wysta­wo­wych na naj­więk­szych impre­zach tar­go­wych w Polsce i Europie. Ekspert i współ­wła­ści­ciel w fir­mie KappExpo sp. z o.o. Prywatnie mąż i ojciec, prak­tyk sztuk wal­ki i miło­śnik zabyt­ko­wych samo­cho­dów. W cyklu arty­ku­łów zdra­dza sekre­ty bran­ży wysta­wien­ni­czej.