Targi Brno

Położone w połu­dnio­wej czę­ści Czech Brno jest bar­dzo waż­nym mia­stem na euro­pej­skiej mapie sze­ro­ko rozu­mia­nych tar­gów i wystaw. To wła­śnie tutaj znaj­du­ją się naj­waż­niej­sze w tym kra­ju Targi Brneńskie, na któ­rych odby­wa­ją się róż­no­rod­ne even­ty z odmien­nych branż. Wśród nich war­to wymie­nić w szcze­gól­no­ści MSV Międzynarodowe Targi Maszynowe, cie­szą­ce się nie­wąt­pli­wą reno­mą, orga­ni­zo­wa­ne tam od poło­wy lat 50. XX wie­ku. W Brnie odby­wa się jed­nak znacz­nie wię­cej wyda­rzeń, na któ­re nasza fir­ma nie­jed­no­krot­nie przy­go­to­wy­wa­ła sto­iska tar­go­we i kon­fe­ren­cyj­ne. Jeśli więc pla­nu­ją Państwo udział w jed­nym z brneń­skich even­tów, tra­fi­li­ście we wła­ści­we miej­sce.

Projekt, produkcja, transport i montaż stoisk na targach w Brnie

W KappExpo przy­go­to­wu­je­my nie­po­wta­rzal­ne sto­iska tar­go­we na zle­ce­nie Klientów z róż­no­rod­nych branż, z myślą o tar­gach orga­ni­zo­wa­nych w cze­skim Brnie, a tak­że innych loka­li­za­cjach w całej Europie. Dostosujemy pro­jekt do Państwa indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań, stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej i budże­tu, a zara­zem do spe­cy­fi­ki even­tu, przy­stą­pi­my do wyko­na­nia ele­men­tów sto­iska, a następ­nie dostar­czy­my je do wska­za­ne­go miej­sca w Brnie oraz zaj­mie­my się mon­ta­żem. Efektowne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne? Niezwykły pro­jekt mebli wysta­wien­ni­czych? Pomysłowa gra świa­tło­cie­niem? Zrealizujemy każ­dy, nawet naj­bar­dziej nie­ty­po­wy pomysł sto­iska na tar­gi. Zapraszamy!