KappExpo creative solutions

Stoiska targowe tworzone z pasją

Indywidualne podej­ście, naj­now­sze roz­wią­za­nia wysta­wien­ni­cze, kom­plek­so­wa obsłu­ga.

Najlepsze sto­iska rekla­mo­we dla Twojej fir­my.

PROJEKTOWANIE STOISK TARGOWYCH 

Tworzymy nie­sza­blo­no­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb pro­jek­ty, któ­re swo­ją innowa­cyjnością sku­tecz­nie wyróż­nia­ją naszych klien­tów na tar­gach i kon­fe­ren­cjach.

PRODUKCJA ZABUDOWY
 

Projekty reali­zu­je­my z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią dba­jąc o wyso­ką jakość mate­ria­łów i wyko­na­nia. Dysponujemy pro­fe­sjo­nal­ną sto­lar­nią i lakier­nią.

TRANSPORT, MONTAŻ, MAGAZYNOWANIE

Świadczymy usłu­gi mon­ta­żu i trans­por­tu sto­isk na tere­nie całej Europy. Oferujemy maga­zy­no­wa­nie zabu­do­wy i mate­ria­łów naszych klien­tów.

Zbuduj swo­ją prze­wa­gę dzię­ki dobre­mu desin­go­wi

Dołącz do nas!

Zaufali nam

Uczyń swoją pracę szybszą i łatwiejszą

Co oferujemy?

Planujesz udział w tar­gach lub even­cie? Skorzystaj z nasze­go 22‑letniego doświad­cze­nia w two­rze­niu, reali­za­cji i obsłu­dze sto­isk. Zaufaj spraw­dzo­nym, pro­fe­sjo­nal­nym roz­wią­za­niom zespo­łu KappExpo w zarzą­dza­niu pro­jek­ta­mi wysta­wien­ni­czy­mi. Przygotujemy dla Ciebie naj­lep­sze sto­iska tar­go­we!

indywidualne stoiska targowe i konferencyjne

Spersonalizowana zabu­do­wa pod­kre­śli indy­wi­du­al­ność i ory­gi­nal­ny cha­rak­ter two­jej mar­ki. Tak jak chcesz, lubisz i cenisz.

stoiska modułowe i kasetonowe

To dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy czę­sto uczest­ni­czą w tar­gach i even­tach. Stoiska modu­lar­ne oszczę­dzą twój czas i fun­du­sze fir­my.

nowoczesne zabudowy multimedialne

Ekrany wiel­ko­for­ma­to­we jako ścia­ny sto­iska. Kioski mul­ti­me­dial­ne, pre­zen­ta­cje inte­rak­tyw­ne z uży­ciem VR i rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej to nie­odzow­ne ele­men­ty nowo­cze­snej zabu­do­wy.

aranżacje wnętrz użyteczności publicznej

Showroomy, recep­cje, skle­py, restau­ra­cje, muzea to prze­strze­nie dla któ­rych two­rzy­my nowo­cze­sne i funk­cjo­nal­ne aran­ża­cje na mia­rę.

mobilne systemy wystawiennicze

Rollupy, sto­ja­ki na ulot­ki, ścian­ki i try­bun­ki wysta­wien­ni­cze. Systemy, dzię­ki któ­rym nawet mała powierz­chnia tar­go­wa czy kon­fe­ren­cyj­na może zostać cie­ka­wie i eko­no­micz­nie zaaran­żo­wa­na.

magazynowanie i logistyka stoisk

Oferujemy maga­zy­no­wa­nie sto­isk w Krakowie i Warszawie oraz logi­sty­kę eks­po­na­tów i mate­ria­łów na sto­iska w całej Europie.

Podejmiemy każde wyzwanie

Co daje nam twórczą siłę?

Nasza ener­gia do dzia­ła­nia pły­nie z zado­wo­le­nia i uśmie­chu klien­tów. Dobrze wyko­na­na pra­ca cie­szy i zachę­ca do podej­mo­wa­nia kolej­nych wyzwań. Branża wysta­wien­ni­cza zmie­nia się nie­ustan­nie, a razem z nią - dla satys­fak­cji naszych klien­tów zmie­nia­my się i my. Poziom nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia w 2023 roku w two­rze­nie nie­ba­nal­nych reali­za­cji dla naszych klien­tów przed­sta­wia kil­ka poniż­szych liczb. Z przy­jem­no­ścią będzie­my pra­co­wać rów­nież dla cie­bie! Postaw na nasze sto­iska rekla­mo­we!

2000
w sta­ty­sty­ce to:
%
Zadowolonych klien­tów
+
m2 powierzch­ni sto­isk
+
prze­je­cha­nych km

Sięgnij po najwyższe doznania

Zrealizujemy twoje marzenia i najśmielsze wizje

W wyobraź­ni widzisz swo­je wyma­rzo­ne sto­isko, ale podej­rze­wasz, że trud­no będzie je wyko­nać? Wiesz jakie wra­że­nia i jaki prze­kaz powi­nien pły­nąć z two­je­go tar­go­we­go cen­trum świa­ta, ale nie wiesz jak to osią­gnąć?

Zostaw to nam. Rzeczy nie­moż­li­we robi­my od ręki. Cuda zaj­mu­ją nam nie­wie­le wię­cej cza­su. 

KappExpo – sto­iska tar­go­we

Nowoczesne sto­iska na tar­gi to naj­lep­sza wizy­tów­ka two­jej fir­my
Targi bran­żo­we są wpi­sa­ne w kalen­darz waż­nych wyda­rzeń każ­dej fir­my. Są oka­zją do zdo­by­cia nowych klien­tów i zapre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług jak naj­szer­sze­mu ich gro­nu. Targi to  prze­strzeń gęsto wypeł­nio­na kre­acja­mi rekla­mo­wy­mi, wśród któ­rych sto­isko rekla­mo­we two­jej fir­my powin­no zdo­być szcze­gól­ną uwa­gę publicz­no­ści. Wiedząc o tym jeste­śmy goto­wi two­rzyć inno­wa­cyj­ne i nowo­cze­sne sto­iska rekla­mo­we przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę odwie­dza­ją­cych, a nawet sta­ją­ce się tema­tem ich roz­mów.
Oferujemy wyłącz­nie spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce two­rzyć świet­nie wyglą­da­ją­ce sto­iska tar­go­we. Nasze 22 let­nie doświad­cze­nie w bran­ży tar­go­wej to klucz do pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji sto­isk wysta­wo­wych, któ­re speł­nia­ją naj­wyż­sze nor­my i zado­wa­la­ją gusta nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Nasze naj­wyż­sze zaan­ga­żo­wa­nie przy two­rze­niu sto­isk owo­cu­je zado­wo­le­niem odbior­ców, a tak­że spra­wia, że w bran­ży wysta­wien­ni­czej sta­li­śmy się fir­mą roz­po­zna­wal­ną.  Powierzając swo­je sto­isko naszym spe­cja­li­stom, masz pew­ność, że zyskasz nowych klien­tów, któ­rzy zapa­mię­ta­ją two­ją mar­kę na dłu­go i będą chcie­li sko­rzy­stać z two­ich usług lub kupić ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty.

Stoiska tar­go­we któ­re robią wra­że­nie
Kreatywność nasze­go zespo­łu pozwa­la odcho­dzić od utar­tych sche­ma­tów i poszu­ki­wać roz­wią­zań, któ­re zaska­ku­ją i zapa­da­ją w pamięć. Budowa sto­isk tar­go­wych w inno­wa­cyj­nym wyda­niu wyma­ga wię­cej wysił­ku, ale daje moż­li­wość wyróż­nie­nia i wywo­ła­nia eks­cy­tu­ją­cych wra­żeń u klien­tów.
KappExpo spe­cja­li­zu­je się w zarzą­dza­niu pro­jek­ta­mi wysta­wien­ni­czy­mi o takim cha­rak­te­rze. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się sto­iska wysta­wo­we wszel­kie­go rodza­ju, a tak­że nowo­cze­sne zabu­do­wy mul­ti­me­dial­ne obej­mu­ją­ce m.in. ekra­ny wiel­ko­for­ma­to­we, roz­sze­rzo­ną rze­czy­wi­stość, kio­ski mul­ti­me­dial­ne oraz VR, czy­li wszyst­kie ele­men­ty ocze­ki­wa­ne przez współ­cze­snych odbior­ców tar­go­wych. Dodatkowo, z myślą o oso­bach któ­re nie mogą dotrzeć na tar­gi, przy­go­to­wu­je­my wir­tu­al­ne sto­iska tar­go­we, któ­re moż­na odwie­dzić nie wycho­dząc z biu­ra. Takie roz­wią­za­nie pozwa­la na obsłu­gę imprez tar­go­wych w nowo­cze­snym, hybry­do­wym sty­lu.

Mobilność – zapre­zen­tuj się dokład­nie tam, gdzie chcesz
Chcesz w krót­kim cza­sie odwie­dzić wie­le tar­gów bran­żo­wych w kil­ku mia­stach? Dla nas nie ma rze­czy nie­moż­li­wych! Stoiska wysta­wo­we two­rzy­my w warian­tach modu­ło­wych oraz kase­to­no­wych, któ­rych prze­no­sze­nie z miej­sca na miej­sce lub zmia­na wiel­ko­ści nie  stwa­rza więk­szych pro­ble­mów. Ich mon­taż i demon­taż nie zaj­mu­je wie­le cza­su. Inwestycja w modu­ło­we kon­struk­cje opła­ca się pod wzglę­dem finan­so­wym. Zyskujesz sto­iska wysta­wien­ni­cze, któ­re spraw­dza­ją się zna­ko­mi­cie na każ­dej, nawet małej powierzch­ni, a jed­no­cze­śnie są cie­ka­we i robią wra­że­nie.

Stoiska rekla­mo­we, któ­re odda­ją indy­wi­du­al­ny cha­rak­ter two­jej mar­ki
Zależy nam na reali­za­cji potrzeb, wizji, jak i prze­ka­za­niu war­to­ści, jaki­mi kie­ru­je się two­ja fir­ma. Stoiska wysta­wien­ni­cze są wizy­tów­ką, mini biu­rem, któ­re­go frag­ment pre­zen­tu­jesz na tar­gach. Jesteśmy w sta­nie stwo­rzyć dokład­nie taką kon­cep­cję i aran­ża­cję, jaka naj­bar­dziej odpo­wia­da two­jej dzia­łal­no­ści. Z naszą pomo­cą zapre­zen­tu­jesz się z jak naj­lep­szej stro­ny, zasko­czysz klien­tów, a two­je sto­isko wysta­wo­we będzie wyglą­dać nie­ba­nal­nie.
Zależy ci na tym, aby zapaść w pamięć u gru­py doce­lo­wej? Stoiska wysta­wo­we, któ­re dla Ciebie przy­go­tu­je­my nie przej­dą bez echa w żad­nym miej­scu, w któ­rym powsta­ną!

Stoisko targowe, które daje gwarancję doskonałej ekspozycji

Budowa sto­isk tar­go­wych to zada­nie, któ­re naj­le­piej powie­rzyć spe­cja­li­stom. Jeżeli masz przed sobą udział w waż­nym even­cie, sko­rzy­staj z tej usłu­gi i przy­cią­gaj wzrok dzię­ki sper­so­na­li­zo­wa­nej, nowo­cze­snej i este­tycz­nej zabu­do­wie, któ­ra wyróż­ni Twoją mar­kę na każ­dych tar­gach.

Udział w even­cie w roli wystaw­cy to dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­wa­nia swo­jej mar­ki i naby­wa­nia nowych zna­jo­mo­ści. Odpowiednia kon­struk­cja oraz design wyeks­po­nu­ją to, cze­go potrze­bu­jesz, przy­cią­gnie wzrok, a Ty zyskasz wygod­ną prze­strzeń do dzia­ła­nia w celu nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów, two­rze­nia wię­zi z klien­ta­mi, a w efek­cie — zwięk­sza­nia sprze­da­ży.

Profesjonalna budowa stoisk targowych: Kraków

Planując udział w tar­gach, kon­fe­ren­cji lub innym even­cie, war­to zadbać o nowo­cze­sne sto­isko tar­go­we stwo­rzo­ne przez spe­cja­li­stów z dużym doświad­cze­niem w bran­ży. W pro­ce­sie pro­duk­cji dba­my o jak naj­wyż­szą jakość, zwra­ca­jąc uwa­gę na aktu­al­ne tren­dy oraz nowo­cze­sne tech­no­lo­gie. Gotową zabu­do­wę tar­go­wą otrzy­masz w for­mie bez­piecz­ne­go, łatwe­go w mon­ta­żu zesta­wu wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Zaoszczędzisz czas i pie­nią­dze, a otrzy­masz sta­no­wi­sko pro­mo­cyj­ne wypo­sa­żo­ne według indy­wi­du­al­nych potrzeb. W jego skład mogą wcho­dzić na przy­kład:

  • mul­ti­me­dial­ne zabu­do­wy (wiel­ko­wy­mia­ro­we ekra­ny, tech­no­lo­gia VR i inte­rak­tyw­ne tre­ści),
  • nowo­cze­sne rol­lu­py, sto­ja­ki na ulot­ki i inne prze­strze­nie na Twoje mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne,
  • wie­lo­ra­zo­we ele­men­ty modu­ło­we i kase­to­we,
  • wygod­ne desi­gner­skie meble i dodat­ki, któ­re doda­dzą cha­rak­te­ru, jak rów­nież wie­le innych ele­men­tów indy­wi­du­al­ne­go pro­jek­tu.

Projektowanie stoisk targowych: Kraków

Personalizowana zabu­do­wa tar­go­wa to moż­li­wość wyróż­nie­nia się w tłu­mie, zwró­ce­nia na sie­bie uwa­gi i zosta­nia zapa­mię­ta­nym na dłu­go. Budowa sto­iska tar­go­we­go będzie prze­bie­gać zgod­nie z Twoimi pre­fe­ren­cja­mi, a tak­że iden­ty­fi­ka­cją wizu­al­ną mar­ki, dzię­ki cze­mu efekt będzie spój­ny, a Ty zapre­zen­tu­jesz się tak, jak lubisz — bez koniecz­no­ści cho­dze­nia na kom­pro­mi­sy. Ty decy­du­jesz, cze­go potrze­bu­jesz, a my wpro­wa­dza­my Twoją kon­cep­cję w życie.

Stoiska wystawiennicze: Twoja wizytówka na każdym evencie

Stoisko tar­go­we jest wizy­tów­ką mar­ki na tar­gach bran­żo­wych. Aby robi­ło wra­że­nie, a jed­no­cze­śnie speł­nia­ło swo­ją funk­cję pro­mo­cyj­ną, powin­no być opa­trzo­ne logo fir­my, cie­ka­wą gra­fi­ką oraz inny­mi ele­men­ta­mi wizu­al­ny­mi. Warto o tym pamię­tać, bo pierw­sze wra­że­nie moż­na zro­bić tyl­ko raz, a odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne z dba­ło­ścią o każ­dy szcze­gół sto­iska wysta­wien­ni­cze mogą znacz­nie Ci to uła­twić!

Zabudowa targowa dopasowana do Twoich potrzeb

Oferujemy indy­wi­du­al­ne podej­ście do Twojego pro­jek­tu w tro­sce o sku­tecz­ność dzia­łań mar­ke­tin­go­wych z udzia­łem zabu­do­wy tar­go­wej. Takie skła­do­we jak dobór mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, rodzaj świa­tła, a tak­że kształt czy design mebli mają duże zna­cze­nie dla atrak­cyj­no­ści sto­iska w oczach uczest­ni­ków wyda­rze­nia. Niezależnie od tego, czy wpro­wa­dzasz na rynek nowy pro­dukt, pro­mu­jesz ofer­tę uczel­ni wyż­szej, czy może chcesz zwięk­szyć roz­po­zna­wal­ność małej mar­ki, postaw na spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia. Zapraszamy do współ­pra­cy przed­się­bior­ców z Krakowa i nie tyl­ko!

„Nie martwi mnie ktoś, kto oferuje ceny o 5% niższe. Niepokoi mnie ktoś, kto może zaoferować lepsze doznania dla klienta.”

Jeff Bezos

Nasza siedziba

Odwiedź nas na face­bo­oku

Tu nas znajdziesz

Bądźmy w kontakcie!