Budowa stoiska targowego – dlaczego warto postawić na profesjonalistów?

Uczestnictwo w tar­gach sta­no­wi klu­czo­wy ele­ment stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej wie­lu firm. Pozwala zapre­zen­to­wać pro­duk­ty czy usłu­gi, a tak­że zyskać nowe kon­tak­ty biz­ne­so­we. Stoiska na tego typu wyda­rze­niach to swe­go rodza­ju wizy­tów­ki mar­ki – miej­sca, gdzie pierw­sze wra­że­nie może prze­kształ­cić się w trwa­łą rela­cję z klien­tem. Z tego powo­du przed­się­bior­stwa przy two­rze­niu eks­po­zy­cji chęt­nie korzy­sta­ją ze wspar­cia pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się tym na co dzień. Dlaczego war­to zaan­ga­żo­wać spe­cja­li­stów w pro­ces budo­wy sto­iska tar­go­we­go?


Przygotowanie wizualizacji i możliwość dopracowania projektu

Budowa sto­iska tar­go­we­go to pro­ces wie­lo­eta­po­wy, któ­ry sta­no­wi spo­re wyzwa­nie, szcze­gól­nie kie­dy nie mamy doświad­cze­nia, a zale­ży nam na stwo­rze­niu uni­kal­nej, przy­cią­ga­ją­cej wzrok kon­struk­cji. Podstawą tej pro­ce­du­ry jest opra­co­wa­nie pro­jek­tu este­tycz­nej oraz prak­tycz­nej wysta­wy.

Fachowcy dys­po­nu­ją spe­cja­li­stycz­ny­mi narzę­dzia­mi na to pozwa­la­ją­cy­mi, dzię­ki cze­mu przy­go­to­wu­ją wizu­ali­za­cje eks­po­zy­cji – uwzględ­nia­jąc stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą fir­my, cha­rak­ter wyda­rze­nia, pre­fe­ren­cje i ocze­ki­wa­nia klien­tów, dostęp­ny budżet czy miej­sce. Umożliwia to dokład­ne zapla­no­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści sto­iska oraz spo­so­bu wygod­nej, pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi gości. Projekty pozwa­la­ją na stwo­rze­nie ory­gi­nal­nej prze­strze­ni, jak rów­nież spra­wia­ją, że może­my pozbyć się kosz­tow­nych błę­dów na eta­pie pro­duk­cji czy mon­ta­żu sto­iska tar­go­we­go.

Zastosowanie skutecznych rozwiązań przyciągających zainteresowanie

Specjaliści dzia­ła­ją­cy w bran­ży wysta­wien­ni­czej od lat dosko­na­le zna­ją tech­ni­ki zwięk­sza­nia zain­te­re­so­wa­nia poten­cjal­nych klien­tów. Profesjonaliści wie­dzą, jak waż­ne jest mot­to prze­wod­nie aran­ża­cji, dzię­ki któ­re­mu po wyda­rze­niu mar­ka trwa­le zapi­su­je się w pamię­ci odbior­ców. Umiejętnie two­rzą sto­iska anga­żu­ją­ce i spój­ne pod wzglę­dem aspek­tów wizu­al­nych, przy czym sto­su­ją efek­tow­ną grę kolo­rów, wdra­ża­ją kom­po­nen­ty o nie­stan­dar­do­wym kształ­cie czy nie­ba­nal­ne ele­men­ty oświe­tle­nia. Ich wie­lo­let­nia wie­dza, doświad­cze­nie, a tak­że kre­atyw­ne podej­ście do pro­duk­cji sto­isk tar­go­wychpozwa­la­ją na przy­go­to­wa­nie inno­wa­cyj­nej, awan­gar­do­wej wysta­wy wyróż­nia­ją­cej się na tle kon­ku­ren­cji i zysku­ją­cej uzna­nie klien­tów.

Aby stwo­rzyć eks­po­zy­cję speł­nia­ją­cą zało­żo­ne cele mar­ke­tin­go­we oraz wyróż­nia­ją­cą się inno­wa­cyj­nym cha­rak­te­rem – war­to też znać aktu­al­ne tren­dy wysta­wien­ni­cze. Fachowcy dzia­ła­ją­cy w tej bran­ży od lat, na przy­kład zespół fir­my KappExpo, odwie­dza­ją tar­gi w róż­nych mia­stach w całej Polsce, a nawet Europie. Dlatego się­ga­ją po naj­now­sze tech­no­lo­gie cyfro­we, a tak­że eko­lo­gicz­ne mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go wytwo­rzo­ne­go w pro­ce­sie pro­duk­cji sto­iska tar­go­we­go. Jest to duży atut z per­spek­ty­wy przed­się­biorstw pra­gną­cych dzia­łać zgod­nie ze stra­te­gią zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i zacho­wać pozy­tyw­ny wize­ru­nek fir­my odpo­wie­dzial­nej, zaan­ga­żo­wa­nej w spra­wy spo­łecz­ne, a tak­że dba­ją­cej o ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.

Przygotowanie stoiska targowego na czas – bez opóźnień i komplikacji

Profesjonaliści posia­da­ją­cy doświad­cze­nie w bran­ży even­to­wej potra­fią zapew­nić kom­plek­so­we wspar­cie na każ­dym eta­pie reali­za­cji pro­jek­tu. Od przy­go­to­wa­nia kon­cep­cji, poprzez pro­duk­cję solid­nych ele­men­tów kon­struk­cji, ich trans­port i trwa­ły mon­taż, aż po demon­taż wysta­wy po zakoń­cze­niu tar­gów. W KappExpo poza budo­wą sto­isk tar­go­wych na wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne w Krakowie, Warszawie, Kielcach czy innych mia­stach – zapew­nia­my dodat­ko­wo usłu­gę maga­zy­no­wa­nia zabu­do­wy. Dzięki niej przed­się­bior­cy oszczę­dza­ją czas oraz nie muszą mar­twić się kwe­stią bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia wysta­wy, któ­rą moż­na z powo­dze­niem ponow­nie wyko­rzy­stać.

Oferujemy kom­plek­so­wą i ela­stycz­ną obsłu­gę. Oznacza to, że w razie koniecz­no­ści nawią­zu­je­my tak­że współ­pra­cę z hostes­sa­mi, zama­wia­my kwia­ty, cate­ring czy inne mate­ria­ły rekla­mo­we, jak rów­nież wdra­ża­my róż­no­rod­ne roz­wią­za­nia mul­ti­me­dial­ne, takie jak ekra­ny LED, moni­to­ry doty­ko­we, oświe­tle­nie pod­ło­go­we zmie­nia­ją­ce się po wej­ściu na dany obszar, pro­jek­to­ry do pre­zen­ta­cji wizu­al­nych albo atrak­cje wyko­rzy­stu­ją­cą tech­no­lo­gię VR.

Jeśli zatem szu­kasz fir­my, któ­rej z przy­jem­no­ścią powie­rzysz budo­wę sto­iska tar­go­we­go na wyda­rze­nie w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Monachium czy innym mie­ście w Polsce lub za gra­ni­cą – poznaj szcze­gó­ły naszej ofer­ty i zadzwoń!

Artur Usarek, ekspert branży wystawienniczej

Artur Usarek, spe­cja­li­sta bran­ży wysta­wien­ni­czej z 22 let­nim doświad­cze­niem. Koordynator setek pro­jek­tów i reali­za­cji sto­isk wysta­wo­wych na naj­więk­szych impre­zach tar­go­wych w Polsce i Europie. Ekspert i współ­wła­ści­ciel w fir­mie KappExpo sp. z o.o. Prywatnie mąż i ojciec, prak­tyk sztuk wal­ki i miło­śnik zabyt­ko­wych samo­cho­dów. W cyklu arty­ku­łów zdra­dza sekre­ty bran­ży wysta­wien­ni­czej.