KappExpo creative solutions

Stoiska targowe tworzone z pasją

Indywidualne podej­ście, naj­now­sze roz­wią­za­nia wysta­wien­ni­cze, kom­plek­so­wa obsłu­ga.

Najlepsze sto­iska rekla­mo­we dla Twojej fir­my.

PROJEKTOWANIE STOISK TARGOWYCH 

Tworzymy nie­sza­blo­no­we, dosto­so­wa­ne do potrzeb pro­jek­ty, któ­re swo­ją innowa­cyjnością sku­tecz­nie wyróż­nia­ją naszych klien­tów na tar­gach i kon­fe­ren­cjach.

PRODUKCJA ZABUDOWY
 

Projekty reali­zu­je­my z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią dba­jąc o wyso­ką jakość mate­ria­łów i wyko­na­nia. Dysponujemy pro­fe­sjo­nal­ną sto­lar­nią i lakier­nią.

TRANSPORT, MONTAŻ, MAGAZYNOWANIE

Świadczymy usłu­gi mon­ta­żu i trans­por­tu sto­isk na tere­nie całej Europy. Oferujemy maga­zy­no­wa­nie zabu­do­wy i mate­ria­łów naszych klien­tów.

Zbuduj swoją przewagę dzięki dobremu desing.

Dołącz do nas!

Zaufali nam